ประมวลภาพประทับใจที่ The Brick Startup space

The Brick Startup Space ไม่เป็นแค่เพียงพื้นที่ทำงานร่วมกัน แต่จะเป็นชุมชน Startup Ecosystem ของนักคิด นักปฏิบัติและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมทั้งเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจและก้าวสู่การเป็น Startup พร้อมแสดงศักยภาพการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

กิจกรรม “กว่าจะเป็น Startup”

ทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโครงการ The Brick Startup space สำหรับเป็นสถานที่ในการสร้างผู้ประกอบการใหม่สำหรับการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่สนใจอยากประกอบธุรกิจ ได้เข้ามาเรียนรู้วิถีของการเป็น Startup รวมถึงเป็นเสมือนสถานที่ในการสร้างแรงบันดาล การสร้างไอเดีย และการแลกเปลี่ยนความรู้ในการดำเนินธุรกิจ

การสร้างความเป็นผู้ประกอบการขั้นต้น (Pre-Incubation Program)

โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กระบวนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เกิดความเข้มแข็ง ผ่านกลไกและกิจกรรมในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นพื้นฐานอย่างเป็นระบบครบวงจร

THE BRICK STARTUP SPACE

พื้นที่ทำงานร่วมกันของคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ในการเริ่มต้นธุรกิจและรองรับผู้ประกอบการในกิจกรรมการสร้างเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ดำเนินงานโดยหน่วยบ่มเพาะธุรกิจฯ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

ประมวลภาพประทับใจที่ The Brick Startup space

The Brick Startup Space ไม่เป็นแค่เพียงพื้นที่ทำงานร่วมกัน แต่จะเป็นชุมชน Startup Ecosystem ของนักคิด นักปฏิบัติและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมทั้งเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจและก้าวสู่การเป็น Startup พร้อมแสดงศักยภาพการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

กิจกรรม “กว่าจะเป็น Startup”

ทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโครงการ The Brick Startup space สำหรับเป็นสถานที่ในการสร้างผู้ประกอบการใหม่สำหรับการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่สนใจอยากประกอบธุรกิจ ได้เข้ามาเรียนรู้วิถีของการเป็น Startup รวมถึงเป็นเสมือนสถานที่ในการสร้างแรงบันดาล การสร้างไอเดีย และการแลกเปลี่ยนความรู้ในการดำเนินธุรกิจ

การสร้างความเป็นผู้ประกอบการขั้นต้น (Pre-Incubation Program)

โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กระบวนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เกิดความเข้มแข็ง ผ่านกลไกและกิจกรรมในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นพื้นฐานอย่างเป็นระบบครบวงจร

THE BRICK STARTUP SPACE

พื้นที่ทำงานร่วมกันของคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ในการเริ่มต้นธุรกิจและรองรับผู้ประกอบการในกิจกรรมการสร้างเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ดำเนินงานโดยหน่วยบ่มเพาะธุรกิจฯ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)