การสร้างความเป็นผู้ประกอบการขั้นต้น (Pre-Incubation Program)

โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

กระบวนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เกิดความเข้มแข็ง ผ่านกลไกและกิจกรรมในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นพื้นฐานอย่างเป็นระบบครบวงจร

ผู้ประกอบการใหม่ที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจนั้น มักได้รับโอกาสที่ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพราะเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนมีการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นสำคัญ

pre-incubation1

ที่มาของ  Pre-Incubation program        

         ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาพบว่า ผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารับการบ่มเพาะส่วนใหญ่ยังไม่มีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีที่ใช้ส่วนใหญ่ยังไม่สูงมากนัก นอกจากนี้ในการบ่มเพาะธุรกิจยังประสบกับปัญหาผู้ประกอบการที่พ้นสภาพออกจาก กระบวนการก่อนระยะเวลา (Failure)

        ดังนั้นจึงมีการวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะ “ธุรกิจใหม่” เพื่อให้เป็นแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรม “การสร้างความเป็นผู้ประกอบการขั้นต้น (Pre-Incubation program)” ซึ่งเป็นกระบวนการในการประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ ผ่านกลไกและเครื่องมือในวิเคราะห์ พร้อมทั้งประเมินแนวความคิดธุรกิจ เป็นการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการพัฒนาแนวความคิดที่สามารถต่อยอดให้เกิดเป็นธุรกิจได้จริงอย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นกระบวนการสร้างความตระหนักและความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยกิจกรรมการสร้างความเป็นผู้ประกอบการขั้นต้น (Pre-Incubation program)

pre-incubation(STeP)

       โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน 2 ประเภท คือ กระบวนการเร่งความล้มเหลว (Fast Fail) และ กระบวนการเร่งเพื่อความสำเร็จ (Fast success) “กระบวนการเร่งความล้มเหลว” เป็นกระบวนการในการประเมินเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาทั้งความเป็นไปได้เชิงเทคนิค และความเป็นไปได้ในเชิงทางธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการที่ผ่านกระบวนการนี้จะทราบ ถึงความเสี่ยง และมีโอกาสในการล้มเหลวน้อยลงเมื่อมีการดำเนินธุรกิจจริง หรือสามารถและแข่งขันในตลาดอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ “กระบวนการเร่งเพื่อความสำเร็จ” นั้นจัดขึ้นเพื่อเร่งให้เกิดการสร้างธุรกิจจากแนวคิดหรือไอเดียให้เห็นผลลัพธ์ได้เร็วขึ้น จึงทำให้ปัจจุบันกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ ฯ ของอุทยานวิทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) แบ่งออกเป็น 2 ระยะ

ระยะที่ 1 Pre-Incubation กระบวนการในการประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจเบื้องต้นและสร้างความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตลอดระยะเวลา 3 เดือน

pre-incubation (STeP)

ระยะที่ 2 Incubation กระบวนการในการบ่มเพาะผู้ประกอบการในการสร้างและเร่งผู้ประกอบการที่มีศักยภาพภายใต้กระบวนการบ่ม-เพาะให้สำเร็จผ่านกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระยะเวลา 3 ปี

pre-incubation (STEP)

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม Pre-Incubation program

  • เป็นผู้ประกอบการที่มีแนวคิดแปลกใหม่ที่จะสนใจการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • ต้องเข้าร่วมการอบรมทุกครั้งจึงจะได้รับประกาศนียบัตรการผ่านหลักสูตร
  • มีค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม Pre-Incubation Program *

(*ค่าธรรมเนียมบริการอบรม 3,000 บาท ระยะเวลาหลักสูตร 3 เดือน)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

Business Courses: ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ผ่านการอบรมที่มีเนื้อหาเข้มข้นตลอดหลักสูตร (3เดือน) เพื่อค้นหาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ และประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ

Business Coaching & Business Mentor: ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ หมุนเวียนให้ความรู้และแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ

Networking: กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ สรรค์สร้างการต่อยอดธุรกิจจากผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และนักลงทุนที่พร้อมจะลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ จนเกิดเครือข่ายทางธุรกิจ

Opportunity to join Incubation Program: ผู้ที่ผ่าน Pre-Incubation Program จะได้รับแผนธุรกิจเบื้องต้นที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และสามารถสมัครเข้าร่วมกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจฯ ของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Pre- incubation

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจและเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

โทร 053-942088 ต่อ -310 หรือ http://www.step.cmu.ac.th

Facebook Comments

About the Author

pratthana_k

ชื่อ ปรารถนา คชสีห์ พนักงานบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ The Brick Startup space พื้นที่ทำงานร่วมกันของผู้ที่มีไอเดียทางธุรกิจและ Startup